ShqipEnglish
 • Bashkimi eshte pikenisje, te qendruarit sebashku eshte progres, te punuarit sebashku eshte sukses.

  Henry Ford

 • Fatin tim e vendos ne duart e Zotit dhe nje Avokati te mire

  Oliver North

 • Nuk ka sekrete per suksesin. Ai vjen si rezultat i pergatitjes, te punes se palodhur dhe duke mesuar nga deshtimet.

  Colin Powell

 • Dituria shfaqet ne aftesine per te perdorur sic duhet kohen dhe njohurite tona.

  Thomas J. Watson

 • Ne punojme per t’u bere dikush, jo per te perfituar dicka.

  Elbert Hubbard

Lidhje

Lidhje nga Institucionet Kombetare

- DHOMA KOMBËTARE E AVOKATISË
- GJYKATA KUSHTETUESE
- GJYKATA E LARTË
- GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË
- KËSHILLI I LARTË I DREJTËSISË
- AVOKATI I POPULLIT
- KESHILLI I MINISTRAVE
- MINISTRIA E DREJTËSISË
- MINISTRIA E EKONOMISË
- MINISTRIA E FINANCAVE
- DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE
- QENDRA KOMBËTARE E REGJISTIMIT
- QENDRA KOMBËTARE E LICENCIMIT
- QENDRA E PUBLIKIMEVE ZYRTARE
- LIBRARIA LIGJORE

 


www.gjk.gov.al
www.gjykataelarte.gov.al
www.gjykatatirana.gov.al
www.kld.al
www.avokatipopullit.gov.al
www.km.gov.al
www.justice.gov.al
www.mete.gov.al
www.minfin.gov.al
www.tatime.gov.al
www.qkr.gov.al
www.qkl.gov.al
www.qpz.gov.al
www.ligjet.org


Lidhje nga Institucionet Nderkombetare

- INSTITUCIONET E BASHKIMIT EUROPIAN
- GJYKATA E DREJTESISË (LUKSEMBOURG)
- QENDRA NDËRKOMBËTARE E ARBITRAZHIT
- GJYKATA NDËRKOMBËTARE E ARBITRAZHIT
- GJYKATA EUROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT
www.europa.eu
www.curia.eu.int
www.icsid.worldbank.org
www.iccwbo.org
www.echr.coe.in